Sharing Cities

Sharing Cities är ett nationellt program med testbäddar i fyra städer där delningstjänster ska utvecklas på basis av digitala plattformar – Malmö med fokus på Sege Park utgör en av dessa testbäddar.

Sege Park ska erbjuda ett klimatsmart och resurseffektivt boende med hög bostads- och livskvalitet till rimliga kostnader. Genom stadsdelens smarta gemensamma funktioner skapas även goda förutsättningar för ett inkluderande och jämställt samhälle. Stadsdelen kan komma att bli ett innovativt skyltfönster för framtidens hållbara samhällsbyggande som gynnar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet där delningsekonomi är ett av verktygen för att nå detta.

Delningsekonomins möjligheter och risker ska i projektet testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader

Sustainable Business Hubs uppdrag innefattar att göra en marknadsundersökning mot Malmös Testbädd Sege Park med syfte att finna nya former för delningsekonomi som kan anpassas och inspireras till företag i entreprenöriellt syfte för att öka delningskonomin som ett faktum för hållbar stadsutveckling.

 

Kontaktperson:
Susanna Mårtensson
Marknadschef
e-post: susanna.martensson@sbhub.se
tfn: 073-2462 00 00

Partners: Malmö Stad, Trianon, WSP, Form/Design Center, SLU Alnarp, E.ON, IIEEE

Extern finansiering: Vinnova Sveriges Innovationsmyndighet

sharingcities